Błędy medyczne, odpowiedzialność zawodowa lekarzy a szeroko rozumiane prawa pacjenta.

Od wielu lat moja Kancelaria specjalizuje się również w sprawach dotyczących błędów medycznych. W początkowym okresie swojej działalności prowadziłem sprawy wynikające z błędów medycznych wyłącznie jako oskarżyciel. Po zmianie specjalizacji wielokrotnie reprezentowałem osoby pokrzywdzone działaniami szeroko rozumianych pracowników służby zdrowia. Reprezentując zarówno osoby bezpośrednio pokrzywdzone działaniami służby zdrowia jak i ich najbliższych, kiedy udzielane świadczenia medyczne pokrzywdzonemu ,doprowadziły do jego przedwczesnej śmierci 

Zajmując się tą kategorią spraw ,trzeba zawsze mieć na uwadze ,iż udzielanie pacjentom świadczeń medycznych w sposób niezgodny z aktualnie obowiązującą wiedzą medyczną prowadzi  do odpowiedzialności zarówno Szpitali w których zdarzenia te mają miejsce jak i personelu medycznego Szpitala ,który takie działania prowadził.

Każda ze spraw dotyczących udzielania świadczeń medycznych niezgodnie z aktualnie obowiązującą wiedzą medyczną ,powinna być rozpoznawana i badana zarówno pod kontem odpowiedzialności karnej ,personelu medycznego jak również pod kontem szeroko rozumianej odpowiedzialności cywilnej . W sprawie karnej w pierwszej kolejności pokrzywdzony dąży do ukarania osób ,które spowodowały u niego uszczerbek na zdrowiu  oraz do uzyskania częściowego zadośćuczynienia za doznaną krzywdę . Jednak dopiero w postępowaniu cywilnym możliwa jest pełna rekompensatą za poniesioną szkodę od odszkodowania obejmującego wszelkie straty związane z nieprawidłowo przeprowadzonym leczeniem oraz pełne zadośćuczynienie za doznaną krzywdę ,szczególnie tą najbardziej bolesną, kiedy wynikiem błędy w leczeniu jest śmierć pacjenta.Prowadząc takie sprawy musimy pamiętać ,iż decydujące w sprawach są opinie biegłych specjalistów z danego zakresu medycyny. Dopiero prawidłowo zebrany materiał dowodowy w sprawie karnej czy to cywilnej , a w szczególności  pełna dokumentacja medyczna ,zeznania świadków i wydane w oparciu o ten materiał dowodowy opinie pozwalają na prawidłową oceną każdej sprawy i skutkują stosownymi orzeczeniami Sądów.Pozytywnie zakończone dla pokrzywdzonego sprawy ,pozwalają niejednokrotnie naprawić skutki nieprawidłowego niezgodnego z aktualnie obowiązującą wiedzą medyczna leczenia i przywrócić zdrowie pacjenta a tam gdzie to jest niemożliwe sowicie to wynagrodzić by łagodzić cierpienia związane z pogorszonym stanem zdrowia. Zarówno odszkodowanie ,zadośćuczynienie za doznaną krzywdę a nierzadko renta ,pozwalają na prowadzenie rehabilitacji i w tym zakresie zatrudnienie wysokiej klasy specjalistów.