Jak uzyskać rozdzielność majątkową w trakcie trwania trudnego rozwodu

Otrzymałem pytanie za pośrednictwem poczty elektronicznej dotyczące ustanowienia rozdzielczości majątkowej pomiędzy małżonkami:

Szanowny Panie mecenasie co mam zrobić. Jestem w trakcie długotrwałej sprawy rozwodowej, prowadzę dużą działalność gospodarczą i nie jestem w stanie porozumieć się z „jeszcze żoną” odnośnie, uzyskania przeze mnie kredytów na działalność gospodarczą. Osobnym zagadnieniem jest fakt ,iż chciałbym zakupić dla siebie jakieś mieszkanie ,nie mam na nie środków ale mam na tyle dobrą sytuację finansową firmy ,iż jestem w stanie uzyskać kredyt, jednak tylko wtedy kiedy zgodę na jego udzielenie wyrazi „jeszcze małżonka”

Szanowny Panie rozumiejąc Pana problemy , z którymi stykam się na co dzień w w swojej praktyce adwokackiej, muszę Panu powiedzieć ,iż Pana sytuacja nie odbiega od problemów moich klientów, którzy są w podobnej do Pana sytuacji .W pierwszej kolejności aby nie być gołosłownym przytoczę stosowny przepis kodeksu rodzinnego i opiekuńczego a to :

Art. 52 kodeks rodzinny i opiekuńczy

§ 1. Z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej.
§ 1a. Ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej może żądać także wierzyciel jednego z małżonków, jeżeli uprawdopodobni, że zaspokojenie wierzytelności stwierdzonej tytułem wykonawczym wymaga dokonania podziału majątku wspólnego małżonków.
§ 2. Rozdzielność majątkowa powstaje z dniem oznaczonym w wyroku, który ją ustanawia. W wyjątkowych wypadkach sąd może ustanowić rozdzielność majątkową z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa, w szczególności, jeżeli małżonkowie żyli w rozłączeniu.
§ 3. Ustanowienie rozdzielności majątkowej przez sąd na żądanie jednego z małżonków nie wyłącza zawarcia przez małżonków umowy majątkowej małżeńskiej. Jeżeli rozdzielność majątkowa została ustanowiona na żądanie wierzyciela, małżonkowie mogą zawrzeć umowę majątkową małżeńską po dokonaniu podziału majątku wspólnego lub po uzyskaniu przez wierzyciela zabezpieczenia, albo zaspokojenia wierzytelności, lub po upływie trzech lat od ustanowienia rozdzielności.

Udzielając Panu odpowiedzi na pytanie, stwierdzam iż powinien Pan wystąpić do właściwego Sadu Rejonowego Wydział Rodzinny i Nieletnich z pozwem o ustanowienie rozdzielności majątkowej. Nadmienię ,iż pozew powinien być uzasadniony , w szczególności powinien Pan powołać dowody na takie okoliczności jak :
długotrwałość trwania sprawy rozwodowej -tutaj należy wskazać sygnaturę sprawy Sądu Okręgowego wraz z datą rozpoczęcia procesu i perspektywą jego zakończenia,
wykazać dowodami np. odmowa podpisania zgody na udzielenie dla Pana kredytu przez żonę , względnie świadków którzy mieliby wiadomości w tym zakresie a w szczególności że zona odmawia Panu podpisania stosownych dokumentów,
wykazanie za pośrednictwem biznes planu koniecznych wydatków ,względnie wykazanie potrzeb firmy czy też potrzeb Pana mieszkaniowych za pośrednictwem świadków.
Wydaje się że przeprowadzenie w tym zakresie postępowania w sądzie powinno doprowadzić do ustalenia rozdzielności majątkowej pomiędzy Panem a Pana „jeszcze żoną”

Oczywiście dla zamknięcia odpowiedzi na tak postawione pytanie ,dodam jeszcze że ustanowienie takiej rozdzielności mogłoby być przeprowadzone za pośrednictwem umowy notarialnej, wspominam o tym dla porządku mając świadomość, iż w sytuacji konfliktowej jest to rozwiązanie mało prawdopodobne.
Muszę jeszcze dodać ,że ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej pomiędzy stronami może być ustanowione z datą wsteczną wskazaną przez stronę w pozwie .Dla takiej daty wcześniejszej należy wskazać okoliczności , które uzasadniają jej przyjęcie.
Mam nadzieję że odpowiedziałem na Pana pytanie w sposób wyczerpujący .Dodam, że gdyby Pan nosił się z wniesieniem takiej sprawy i potrzebował mojej pomocy to oczywiście uprzejmie zapraszam do kancelarii. W każdej poważnej sprawie prowadzę postępowania na terenie całej Polski.