Aktualności

Najem - wygaśnięcie stosunku

Wyrok
Sądu Apelacyjnego w Katowicach
z dnia 23 lutego 2005 r.
I ACa 1951/04
Teza

Do wygaśnięcia stosunku najmu nie jest wystarczające samo opróżnienie lokalu, ale wypowiedzenie tego węzła obligacyjnego, co wynika z treści art. 673 KC i 688 KC mających charakter bezwzględnie obowiązujący. Ustawodawca nie przewiduje unicestwienia stosunków obligacyjnych jednostronnie, w drodze postawienia kontrahenta przed faktami dokonanymi. Tego rodzaju zachowanie jest traktowane jako naruszenie warunków umownych; nienależyte wykonanie umowy ze wszystkimi tego konsekwencjami.

źródło: Legalis

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 5 czerwca 2013 r. III PK 111/12

Teza 1.

O doręczeniu pracownikowi zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia należy mówić nie tylko wtedy, gdy pismo zawierające to zawiadomienie zostało mu wręczone osobiście (doszło do jego rąk) ale także i wtedy, gdy nie zostało mu fizycznie wręczone, lecz dotarło do niego w taki sposób, iż miał on realną (a nie hipotetyczną) możliwość zapoznania się z jego treścią, uwzględniając warunki konkretne (a nie abstrakcyjne). Dlatego w konkretnych okolicznościach faktycznych (np. w przypadku nieznajomości języka, głuchoty, ślepoty lub innego stanu podmiotowego występującego po stronie adresata) może okazać się, że treść oświadczenia woli zakomunikowanego adresatowi nie będzie dla niego dostępna, co oznacza, że oświadczenie woli w ogóle nie zostało złożone.

Źródło: Legalis

Zniesienie współwłasności przed Sądem

Postanowienie
Sądu Najwyższego – Izba Cywilna
z dnia 26 kwietnia 2013 r.
II CSK 459/12

Teza

Ustalając, czy współwłaściciel wyraził zgodę na przyznanie mu, w wyniku podziału, rzeczy wspólnej, należy także uwzględnić warunki przedstawione przez tego współwłaściciela przejęcia tej rzeczy, w szczególności odnoszące się do jej wartości, decydującej zatem o wysokości spłat, jakie będzie zobowiązany ponosić wobec pozostałych współwłaścicieli.

Źródło: Legalis

Odszkodowanie za wyrządzoną szkodę

Wyrok
Sądu Najwyższego – Izba Cywilna
z dnia 22 czerwca 2012 r.
V CSK 282/11

Teza

I.

Odszkodowaniu podlega nie tylko szkoda bezpośrednia, lecz także tzw. szkoda pośrednia, jeżeli pozostaje w normalnym związku przyczynowym z bezprawnym zachowaniem sprawcy (art. 361 § 1 KC).

opubl. OSP 2013/5/48; Legalis.

II.

Konstrukcja tzw. bezprawności względnej nasuwa uzasadnione zastrzeżenia, ponieważ wkracza w sferę powiązań kauzalnych, właściwą dla badania przesłanki związku przyczynowego między zdarzeniem sprawczym a szkodą. Trudno też pogodzić tę konstrukcję z pojmowaniem bezprawności w rozumień u art. 415 KC jako zachowania naruszającego powszechnie obowiązujące reguły postępowania wyznaczane przez nakazy i zakazy. Nie bez znaczenia pozostaje wreszcie okoliczność że ustawodawca nie rozróżnił szkody bezpośredniej i pośredniej, w zależności od tego czy została lub nie została nakierowana na określoną osobę. Dlatego też bardziej przekonujące jest stanowisko, że naprawieniu podlega każda szkoda, która pozostaje w normalnym związku przyczynowym z bezprawnym zachowaniem sprawcy.

 

źródło: Legalis

Rozwód - postępowanie dowodowe

Wyrok
Sądu Najwyższego – Izba Cywilna
z dnia 10 grudnia 1998 r.
I CKN 912/97

Teza

Jeżeli w procesie o rozwód postępowanie dowodowe, którego zakres współokreśliły wnioski stron, dostarczyło materiału wystarczającego do ustalenia przyczyn rozkładu pożycia małżeńskiego oraz do ustalenia, że rozkład ten jest zupełny i trwały (art. 56 i nast. KRO), sąd nie ma obowiązku przeprowadzania z urzędu innych jeszcze dowodów.

Źródło: Legalis