Aktualności

Ściąganie wierzytelności - dlaczego warto powierzyć sprawę adwokatowi?

Niezapłacone przez klientów faktury to coraz częstszy problem prężnie działających przedsiębiorców. Jak sobie z tym radzić? W ostatnim czasie na rynku pojawiło się wiele firm, które oferują skuteczne wyegzekwowanie wierzytelności od uchylającego się od zapłaty dłużnika. Korzystanie z usług tych firm nie jest  jednak najlepszą metodą na odzyskanie pieniędzy. W tym artykule przeczytacie, dlaczego lepiej zaufać sprawdzonemu adwokatowi niż firmie windykacyjnej.

Przełomowa uchwała Sądu Najwyższego dla kierowców ciężarówek. Jakie rezultaty spraw o ryczałty za noclegi?

Ponad rok temu Sąd Najwyższy podjął uchwałę w sprawie o sygn. akt: Sygn. akt II PZP 1/14 dot. obowiązku zapłaty przez pracodawcę ryczałtu za nocleg poza granicami kraju, spędzony przez kierowcę w kabinie ciężarówki. Od dnia przełomowej uchwały, tj. od 12 czerwca 2014r. zapowiadano falę pozwów kierowców do Sądów i wypłatę ogromnych sum pieniężnych przez firmy transportowe tytułem wspomnianych ryczałtów za noclegi. Jak było w rzeczywistości?

Kierowcy faktycznie zaczęli dopominać się o swoje prawa w Sądzie i znaczna część spraw zakończyła się ich sukcesem. Należy jednak pamiętać, że nie jest tak, że każda sprawa o ryczałt jest z góry wygrana. Wszystko zależy oczywiście od okoliczności konkretnej sprawy, bo zdarzały się także wyroki korzystne dla pracodawców. Dlatego właśnie warto sięgnąć w tych sprawach po profesjonalną pomoc prawną, która znacząco zwiększy szansę na sukces w Sądzie. Bo bardzo często te pieniądze jednak kierowcom się należą i warto o nie powalczyć.

W tym miejscu warto przywołać tezę uchwały Sądu Najwyższego z dnia 12 czerwca 2014r. ( sygn. akt II PZP 1/14)

Zapewnienie pracownikowi – kierowcy samochodu ciężarowego odpowiedniego miejsca do spania w kabinie tego pojazdu podczas wykonywania przewozów w transporcie międzynarodowym nie stanowi zapewnienia przez pracodawcę bezpłatnego noclegu w rozumieniu § 9 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz.U. Nr 236, poz. 1991 ze zm.), co powoduje, że pracownikowi przysługuje zwrot kosztów noclegu na warunkach i w wysokości określonych w § 9 ust. 1-3 tego rozporządzenia albo na korzystniejszych warunkach i wysokości, określonych w umowie o pracę, układzie zbiorowym pracy lub innych przepisach prawa pracy.

Na gruncie tej uchwały, a także pozostałego orzecznictwa Sądu Najwyższego, potwierdzone zostało istotne uprawnienie kierowców do otrzymania od pracodawcy zapłaty tytułem ryczałtu za nocleg spędzony przez kierowcę samochodu ciężarowego w kabinie pojazdu.

***

 Jeśli zatem pracowałeś albo nadal pracujesz jako kierowca ciężarówki i odbywałeś podróże zagraniczne, warto zainteresować się tą sprawą. Stawki za nocleg zależą od kraju, w którym nocowałeś, ale niekiedy kwoty za ryczałty za noclegi łącznie przewyższają nawet sumy uzyskane z wynagrodzenia za pracę.

Kancelaria, na której stronie internetowej właśnie się znajdujesz, prowadzi tego typu sprawy,  reprezentując kierowców ciężarówek na terenie całej Polski. Pomagamy kierowcom zawodowym niezależnie od regionu w jakim toczy się sprawa. Zawsze zapewniamy profesjonalną pomoc prawną, obejmującą oczywiście nie tylko sporządzenie wszelkich pism procesowych, ale także udział pełnomocnika w rozprawie sądowej.

Jeśli jesteś zainteresowany pomocą prawną związaną z opisywaną tematyką, zachęcamy do kontaktu z Naszą Kancelarią pod podanymi numerami telefonu (w prawym górnym rogu strony) bądź poprzez e-mail (adres: adwokatpalucki@gmail.com). Odpowiemy na każde zgłoszenie.

Kancelaria Adwokacka Mirosław Pałucki

Nowa jakość obrony w procesie karnym. Warto się bronić!

1 lipca 2015r. weszła w życie nowelizacja ustawy kodeks postępowania karnego. Adwokaci na te zmiany czekali już ponad 20 lat i nareszcie ich postulaty zostały wysłuchane. Nowe przepisy stwarzają zupełnie nową perspektywę dla obrońców, co w oczywisty sposób przekłada się również na interes klientów.

Idea nowych przepisów jest taka, że Sąd ma być niezależnym obserwatorem pojedynku, jaki na sali rozpraw stoczą między sobą Prokurator z Obrońcą. Poprzednio obowiązujące przepisy sprawiały, że często to Sąd wcielał się w rolę oskarżyciela publicznego i szansę oskarżonego na korzystne rozstrzygnięcie sprawy drastycznie malały. Obecnie, oskarżony mający rzetelnego i profesjonalnego obrońcę ma dużo większą szansę na to, aby skutecznie odeprzeć zarzuty stawiane mu przez Prokuratora. Na sali sądowej ma bowiem zapanować równowaga sił i żadna ze stron nie będzie mogła liczyć na pomoc Sądu.

Dlatego właśnie tak ważne jest, aby w dzisiejszych czasach oskarżony korzystał z fachowej pomocy obrońcy. Prokurator, co oczywiste – jest z wykształcenia prawnikiem. Aby móc skutecznie zakwestionować jego twierdzenia, często potrzebna jest duża wiedza prawnicza i doświadczenie procesowe. Jeśli zatem oskarżonemu zależy na wyrównanej i uczciwej walce z dwóch stron, powinien skorzystać z usług adwokata. Nowe przepisy niosą ze sobą zupełnie nowe możliwości, które zdaniem ekspertów w niedługim czasie muszą przełożyć się na wzrost liczby uniewinnień w procesach karnych w Polsce.

Jeśli więc ktoś ma jeszcze wątpliwość czy warto skonsultować swój problem karny z prawnikiem, to niech lipcowa reforma kodeksu postępowania karnego będzie dla niego najlepszą odpowiedzią.

Najem - wygaśnięcie stosunku

Wyrok
Sądu Apelacyjnego w Katowicach
z dnia 23 lutego 2005 r.
I ACa 1951/04
Teza

Do wygaśnięcia stosunku najmu nie jest wystarczające samo opróżnienie lokalu, ale wypowiedzenie tego węzła obligacyjnego, co wynika z treści art. 673 KC i 688 KC mających charakter bezwzględnie obowiązujący. Ustawodawca nie przewiduje unicestwienia stosunków obligacyjnych jednostronnie, w drodze postawienia kontrahenta przed faktami dokonanymi. Tego rodzaju zachowanie jest traktowane jako naruszenie warunków umownych; nienależyte wykonanie umowy ze wszystkimi tego konsekwencjami.

źródło: Legalis

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 5 czerwca 2013 r. III PK 111/12

Teza 1.

O doręczeniu pracownikowi zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia należy mówić nie tylko wtedy, gdy pismo zawierające to zawiadomienie zostało mu wręczone osobiście (doszło do jego rąk) ale także i wtedy, gdy nie zostało mu fizycznie wręczone, lecz dotarło do niego w taki sposób, iż miał on realną (a nie hipotetyczną) możliwość zapoznania się z jego treścią, uwzględniając warunki konkretne (a nie abstrakcyjne). Dlatego w konkretnych okolicznościach faktycznych (np. w przypadku nieznajomości języka, głuchoty, ślepoty lub innego stanu podmiotowego występującego po stronie adresata) może okazać się, że treść oświadczenia woli zakomunikowanego adresatowi nie będzie dla niego dostępna, co oznacza, że oświadczenie woli w ogóle nie zostało złożone.

Źródło: Legalis